Err

Gobo

++++ GOBO CHAR SIU PAU
++++ Gobo Char Siu Pau (4pcs)
++++ GOBO Dim Sum CHIU CHOW FAN KWOH
++++ Gobo Dim Sum Chiu Chow Fan Kwoh (8pcs)
++++ GOBO Dim Sum Fried FAN KWOH
++++ Gobo Dim Sum Fried Fan Kwoh (10pcs)
++++ GOBO Dim Sum Fry WAN TON
++++ Gobo Dim Sum Fry Wan Ton (10pcs)
++++ GOBO Dim Sum HAR KAU( Catering Size )
++++ Gobo Dim Sum Har Kau( Catering Size ) (40pcs)
++++ GOBO Dim Sum Mini Glutinous Rice
++++ Gobo Dim Sum Mini Glutinous Rice (2pcs)
++++ GOBO Dim Sum Mini Spring Rolls
++++ Gobo Dim Sum Mini Spring Rolls (50pcs)
++++ GOBO Dim Sum Mini Vegi Spring Rolls
++++ Gobo Dim Sum Mini Vegi Spring Rolls (50pcs)
++++ GOBO Dim Sum SHUI KAU
++++ Gobo Dim Sum Shui Kau (10pcs)
++++ GOBO Dim Sum SIL MY(Catering Size)
++++ Gobo Dim Sum Sil My(Catering Size) (48pcs)
++++ GOBO Dim Sum SIU LONG PAU( 9pcs )
++++ Gobo Dim Sum Siu Long Pau( 9Pcs ) (9pcs)
>> GOBO CHOI YUK PAU( Pork& Veg Bun)
>> Gobo Choi Yuk Pau( Pork& Veg Bun) (4pcs)
>> GOBO Cream Egg Bun
>> Gobo Cream Egg Bun (4pcs)
>> GOBO KAI PAU( Chicken Bun )
>> Gobo Kai Pau( Chicken Bun ) (4pcs)
>> GOBO LAP CHONG Bun
>> Gobo Lap Chong Bun (4pcs)
>> GOBO Lotus Seed Bun
>> Gobo Lotus Seed Bun (4pcs)
>> GOBO Plain Bun
>> Gobo Plain Bun (4pcs)
>> GOBO Rice Roll
>> Gobo Rice Roll (4pcs)